ادرس مطب:

نشانی: مشهد بلوارکلاهدوز- تقاطق سلمان فارسی- ساختمان یاسمین